การแจ้งเตือน
  ติดต่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ที่ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โทร 074-200108
  ขั้นตอนการขออนุญาต
  ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

  ยื่นเอกสาร

  ได้ที่ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่

  รายการเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขออนุญาตฯ

  ติดตามผล

  ติดตามการขออนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

  ดูผลการพิจารณา

  รับเอกสารและ ชำระค่าธรรมเนียม

  ได้ที่ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่

  ดูอัตราค่าธรรมเนียม

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โทร 074-200000 สำนักการช่าง โทร 074-200007